Van Hoboken Kunst Stichting

Hoofdlijnen beleidsplan Van Hoboken Kunst Stichting

Hieronder vindt u de hoofdlijnen van het beleidsplan van de Van Hoboken Kunst Stichting voor internationale kunstenaarsuitwisseling en kunstenstudies.

Het beleid

Het beleid van de Van Hoboken Kunst Stichting is om tot zoveel mogelijk toetsing te komen voor de verdere toekomstige vergroting en uitbouw van het programma. In feite zijn dit (korte) proefprojecten (pilotprojecten) die geëvalueerd worden. Verbeteringen kunnen na evaluatie doorgevoerd worden. Een uitgangspunt is onder meer voldoende participatie van de cliënt, project of onderwijs, en de donateur. (zie activiteiten voor een overzicht van de wijze waarop de Stichting te werk gaat / is gegaan).  

Na deze periode van pilotprojecten wil de Stichting steeds verder uitbreiden. Het programma buitenland kan worden uitgebreid met een educatieonderdeel; applicatiecursussen e.d. aan buitenlandse kunstacademies, waarvoor al contacten zijn gelegd.

Wijze waarop doel behaald wordt

Van Hoboken Kunst Stichting gaat actief opzoek naar buitenlandse projecten (aanbod) en zoekt aan de hand van dit aanbod een kunstenaar (vraag) die graag deel wilt nemen aan dit project. Anderzijds is het mogelijk dat kunstenaars de Stichting benaderen en de Stichting aan de hand van deze vraag actief op zoek gaat naar een passend aanbod.

De Stichting is daarnaast bezig met het creëren van een netwerk en samenwerking met instanties, organisaties en projecten, voor een voortdurend aanbod voor kunstenaars.

Wijze waarop de stichting fondsen wil werven

De van Hoboken Kunst Stichting heeft zelf geen kapitaal en zal daarom voornamelijk aan fondswerving doen.  Als Stichting zijn wij begonnen met de traditionele aanpak om in eigen kringen een bijdrage te vragen, dit heeft echter geen resultaten opgeleverd.
Daarna heeft de Stichting een verhelderend gesprek gehad met stafleden van het Centraal Bureau Fondsenwerving en naar hun aanwijzingen hebben wij onder meer deze ANBI aanvraag gedaan.
De Stichting heeft nu een strategie om kleineren en grotere fondsen voor langere termijn aan projecten te binden waarbij de sponsors zoveel mogelijk betrokken worden bij het inrichten en evalueren van het project. De deelnemers kunnen een goede relatie met de sponsors gaan opbouwen en hun langdurige belangen daardoor beter beschermen. Het moet voor onze Stichting een opgave worden om partijen zonder vooroordelen met elkaar te laten omgaan.

De Stichting heeft recent contact gezocht met Rotary en Lions. Ook denkt de Stichting dat er een goede kans is dat wij het ABN Amro “Sponsorium” kunnen benaderen als hoofdsponsor. Daarnaast zijn er voor speciale kunstenstudies, zoals: textiel, speciale fondsen waar de Stichting als bemiddelaar bij aanvragen zou kunnen optreden. De voordelen zijn voor de Stichting gelegen in onder meer de ervaring in samenwerking en de ingebrachte expertise. Voor een speciale donateursgroep, die de uitgangspunten van de van Hoboken Kunst Stichting ondersteund, willen wij een vriendenkring opbouwen. Een voorbeeld voor de Stichting is: Het Rosa Spierhuis. Het is hier dan een ANBI keurmerk het meest nodig lijkt.

De Stichting wil tevens met werving methodes zoals: crowdfunding, te zijner tijd ervaring opdoen in gezamenlijkheid met andere culturele organisaties.
In Nederland zijn geen fondsen en plaatsen beschikbaar voor ouderen in het kunstonderwijs. Om dit te omzeilen zou in een exchange project verpakte studiefaciliteiten buitenlands een invalshoek kunnen zijn. De beoogde nieuwe buitenland stichting zou in de bemiddeling en financiering kunnen stappen.

N.B. het verbazingwekkende is dat er voldoende fondsen zijn, maar dat een vraag een goede presenatie nodig heeft. Scherm je met lidmaatschappen van grote koepelorganisaties en liefst de internationale zoals de IAA, dan heb je het pleit al gauw gewonnen. Dit neemt de Stichting mee bij het werven van fondsen en dus financiële middelen.

Wijze waarop de stichting fondsen en vermogen wil beheren

Het beheer van het vermogen wordt gedaan door de fondsverstrekkers (het comité van de fondsen en de registeraccountant + bestuur). Stichting is bemiddelaar tussen fondsverstrekker en kunstenaar.

Wijze waarop de stichting fondsen en vermogen wil besteden

De besteding van het vermogen gaat op dezelfde manier als het beheer. De Stichting bemiddelt tussen fondsen met het vermogen en de kunstenaar; geeft aan voor wie het betreffende vermogen geldt c.q. besteed moet worden.

Een mogelijk (beoogd) scenario is als volgt:
De Stichting vindt een fondsverstrekker. De buitenlandse projectgroep geeft een overzicht van de benodigde gelden (de kosten). Het bestuur stuurt dit overzicht naar het fonds. Na goedkeuring betaalt het fonds deze kosten aan de project groep en kan de kunstenaar aan de slag.

Bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid

Organisatie / bestuurders
Aantal bestuursleden:
1 (nog wervend, streven naar minimaal 3 bestuursleden zoals genoemd in statuten)
Is er een directie/ dagelijks bestuur:
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee (nog niet)

Naam Titel / functie Beloning
Naam: Dhr. A.T. Oosterman
Functie: Voorzitter
Beloning: Vacatiegelden: €1500 per jaar / per persoon